Welkom op de website van

Praktijk ValkenbospleinPraktijk Valkenbosplein

Praktijk Valkenbosplein is een kleinschalige fysiotherapiepraktijk, gelegen op het Valkenbosplein aan de rand van de Laan van Meerdervoort. De praktijk is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Ook is er voldoende (gratis) parkeerruimte in de nabije omgeving.
In de praktijk worden jarenlange ervaring en jong enthousiasme vertegenwoordigd door fysiotherapeut: Josée Hendriksma.
Naast algemene fysiotherapie kunt u bij ons terecht voor manuele therapie, psychosomatische fysiotherapie en antroposofische fysiotherapie. Zo nodig behandelen wij ook aan huis. Wij vinden het belangrijk aandacht te hebben voor de individuele patiënt: ieder mens is anders, wij zoeken naar wat u nodig heeft om weer optimaal te kunnen functioneren.

Binnen de praktijk zijn ook een acupuncturist en euritmietherapeut werkzaam.FysiotherapeutenJosee Hendriksma

Ik ben Josée Hendriksma, fysiotherapeut sinds 1978. In mijn werk vind ik het een uitdaging om, als mensen met klachten komen, te zoeken naar het onderliggende probleem: dat kan puur een bewegingsprobleem zijn, maar vaak ook is in ruimere zin sprake van vastlopende processen of een anderszins verstoorde dynamiek. Mijn ervaring is dat mensen zelf vaak goed weten in welke richting het probleem, en dus ook de oplossing, gezocht moet worden. Beeldvorming vanuit antroposofisch perspectief zorgt ervoor dat in de fysiotherapeutische diagnose die het vertrekpunt is van de behandeling, lichaam, ziel en geest vertegenwoordigd zijn. Zo zal ook in het behandelplan ‘heel de mens’ betrokken worden.
Bij de behandeling is het soms nuttig heel fysiek aan te grijpen en met behulp van manuele therapie gewrichtsbewegingen te helpen verbeteren. Verder gebruik ik, naast de geëigende middelen uit de reguliere fysiotherapie volgens de richtlijnen van de beroepsorganisatie, ook de ritmische massage en de antroposofische bewegingstherapie.Wat doen wij?

Fysiotherapie

Wij zijn als fysiotherapeut deskundig op het gebied van bewegen, en klachten met betrekking tot het bewegen. Dat kan gaan om pijn, bewegingsbeperking, houdingsproblemen, conditieverlies of anderszins. Eerst wordt door middel van een vraaggesprek en onderzoek het probleem in kaart gebracht (de fysiotherapeutische diagnose), daarna wordt gezamenlijk met de patiënt een behandeldoel (wat willen we bereiken) en behandelplan (hoe gaan we dat doen) opgesteld. De behandeling kan bestaan uit oefeningen, massage, tape-toepassingen, manuele therapie (het door de therapeut beter beweeglijk maken van gewrichten); ook het geven van informatie en adviezen en het begeleiden bij een oefen- of re-activeringstraject zijn werkzaamheden van de fysiotherapeut.
Bij alle facetten van de behandeling wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en activiteit van de patiënt.

www.defysiotherapeut.comManuele therapie

Deze behandelvorm wordt toegepast wanneer uit het fysiotherapeutisch onderzoek blijkt dat een of meerdere gewrichten onvoldoende bewegingsmogelijkheid hebben. Dit kan de oorzaak zijn van pijn- of stijfheidsklachten, bijvoorbeeld in de nek, de onderrug of de schouder. Manuele therapie houdt in dat de therapeut zeer gerichte, precieze bewegingen in één gewricht uitvoert (bijvoorbeeld: twee wervels ten opzichte van elkaar). Daarbij kan ook een knapje gevoeld worden (high velocity thrust). Het weten wanneer welke beweging gemaakt moet worden en het kunnen uitvoeren hiervan vereist een speciale kennis en kunde van de gewrichtsbewegingen: hiervoor heeft de fysiotherapeut dan ook een aanvullende (master-)opleiding gevolgd. Het voltrekken van deze, vaak kleine, bewegingen is ingebed in een scala aan andere maatregelen, die de voorwaarden moeten scheppen om deze verbeterde bewegingsmogelijkheid in het gewricht te laten beklijven, zodat de klacht ook werkelijk kan worden verholpen. Daarom kunnen in een behandelsessie ook andere aspecten aan bod komen, zoals bewegingen van omliggende gewrichten, massage van gespannen spieren, oefeningen om de herkregen bewegingsmogelijkheid te bestendigen, tape-toepassingen.

www.nvmt.nlAntroposofische Fysiotherapie

Vanuit de antroposofische visie op de mens en op de geneeskunde (ontwikkeld door Rudolf Steiner, 1861-1925) is gezondheid een situatie van evenwicht, waar ieder mens zelf verantwoordelijk voor is. De mens is steeds in ontwikkeling, van zijn geboorte tot aan zijn sterven, en daardoor moet steeds een nieuw evenwicht worden gezocht. Ziekte en tegenslag in het leven kunnen ook aanleiding zijn tot grotere zelfkennis en verdere ontwikkeling.

Ziekte en klachten kunnen op deze manier opgevat worden als ‘onevenwichtigheid’. Processen in het lichaam en/of de ziel zijn gestagneerd en het lukt niet om ze zelf weer in gang te zetten, of er is een verandering in procesrichting nodig. De antroposofische fysiotherapeut zoekt naar de ‘dynamiek van de evenwichtsverstoring’: in welke richting zijn processen gestagneerd, hoe kan iemand weer ‘in beweging’ komen? In het gebied van het bewegingsorganisme kan zo’n stagnerende situatie zich bijvoorbeeld uiten in rugklachten. Wat is bij deze mens de achterliggende verstoring die geleid heeft tot de rugklacht? Hierbij kunnen verschillende ‘lagen’ in de mens betrokken zijn: de fysieke laag, maar ook kan gekeken worden naar de vitaliteit, naar ziele- en geestelijke processen. Dit leidt ertoe dat niet een standaard ‘rugbehandeling’ wordt gegeven maar dat vanuit het diagnostisch beeld hoe bij deze mens de evenwichtsverhoudingen liggen, er een therapieplan wordt opgesteld dat past bij dit individuele beeld. Met behulp van middelen uit de antroposofische (en reguliere) fysiotherapie wordt dan getracht het proces weer op gang te brengen of een andere richting te helpen geven, waardoor een nieuw evenwicht gevonden wordt.

Ritmische massage is een manier van masseren die niet werkt op basis van mechanische druk of kracht, maar vanuit het in ritmische beweging brengen van het weefsel; dit werkt rechtstreeks op gestagneerde processen (bijvoorbeeld verkramping in spieren of vochtophoping bij een gewricht). Omdat altijd vanuit het geheel van de mens gewerkt wordt, zal bij ritmische massage meestal een groter gebied van het lichaam, en soms een heel ander gebied worden behandeld dan waar de klacht zich bevindt (bijvoorbeeld: bij nekklachten met veel spierspanning worden vaak de kuiten mee behandeld om het teveel aan spanning als het ware ‘af te leiden’ naar de andere kant van het lichaam).
Om een bepaald proces op gang te brengen, is het belangrijk na de massage nog 15-30 minuten na te rusten, goed toegedekt met eventueel nog extra warmte in de vorm van een bijenwaspakking of een andere warmtetoepassing. Naast verbetering in de klachten geeft de ritmische massage ook vaak een verbeterde vitaliteit en initiatiefkracht: men heeft het gevoel meer grip te hebben op het eigen lijf en het eigen leven.

De antroposofische bewegingstherapie vormt een aanvulling op de reguliere oefentherapie. Waar de oefentherapie sterk kwantitatief gericht is (zoveel kracht, zo grote bewegingsuitslag), is de antroposofische bewegingstherapie meer gericht op de manier van bewegen. Er wordt gewerkt met bewegingen die een bepaalde dynamiek hebben, passend bij de processen die bij deze patiënt weer in evenwicht gebracht moeten worden. Ritmische bewegingen spelen daarbij een rol, maar ook bewegingen die een uitvloeiend of juist een centrerend karakter hebben, of waarbij bepaalde bewegingskwaliteiten een grote rol spelen (zoals lichtheid en zwaarte, vloeiende of juist sterk geïmpulseerde bewegingen). De verhouding die de rechtopgaande mens inneemt ten opzichte van de verschillende ruimterichtingen komt tevens aan de orde. Kenmerk van deze manier van oefenen is, dat ook hier de hele mens wordt aangesproken: niet een lichaamsdeel wordt bewogen, maar de mens beweegt zich. www.nvaf.infoPraktische informatie en tarieven

Registratie, contracten en vergoedingen

Beide fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het BIG-register en in het Kwaliteitsregister (CKR) van de beroepsorganisatie KNGF als algemeen fysiotherapeut. Josée Hendriksma tevens als manueel therapeut en Justine Schenk tevens als psychosomatisch fysiotherapeut.
Josée Hendriksma is geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten (NVAF).

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende pakketten van de zorgverzekeraars (raadpleeg uw polis voor de hoogte van uw vergoeding) en in sommige gevallen vanuit de basisverzekering. Daarnaast kunt u de kosten voor fysiotherapie ook zelf betalen (u ontvangt een nota). Zie voor onze tarieven het betreffende tabblad.
Voor zowel de algemene fysiotherapie als voor de specialisaties manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie hebben wij contracten met alle zorgverzekeraars. U kunt zowel directs als met een verwijzing van de huisarts of specialist bij ons terecht.

Afzeggen van afspraken

Afspraken die minstens 24 uur van tevoren worden afgezegd worden niet in rekening gebracht.

Tarieven Praktijk Valkenbosplein 2016

Zitting fysiotherapie€ 32,20
Zitting manuele therapie€ 45,30
Zitting psychosomatische fysiotherapie€ 45,30
Toeslag behandeling aan huis€ 15,10
Toeslag behandeling in instelling€ 7,60
Screening€ 15,10
Intake na screening€ 45,30
Intake na verwijzing€ 45,30
Fysiotherapeutisch consult€ 60,40
Lange zitting€ 45,30
Telefonisch consult€ 15,10
Niet nagekomen / te laat afgezegde afspraak>€ 20,00
Eenvoudig, kort rapport€ 32,20
Complex, tijdrovend rapport€ 64,40Contact

Praktijk Valkenbosplein
Valkenbosplein 15
2563 CB Den Haag
070 - 345 70 20
info@fysio-valkenbosplein.nl

Voor het maken van een afspraak kunt u het praktijknummer bellen.
Bij afwezigheid, of wanneer de medewerkers niet gestoord kunnen worden, wordt u verbonden met het antwoordapparaat; wanneer u een boodschap inspreekt, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt ook een e-mail sturen, of een sms-bericht naar het mobiele nummer van de therapeut waar u in behandeling bent.Openingstijden

De praktijk is geopend:

Maandag07.30 - 21.00 uur
Dinsdag07.30 - 17.30 uur
WoensdagPraktijk gesloten
Donderdag07.30 - 17.30 uur
Vrijdag07.30 - 17.30 uur


Bereikbaarheid

De praktijk is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer (bus 21 en randstadrail 3) en met de auto (gratis parkeren tot 18.00 uur).

Overige therapeuten

Binnen de praktijk zijn ook een acupuncturist en euritmietherapeut werkzaam.


AcupunctuurYvonne Los

Mijn naam is Yvonne Los, ik ben acupuncturist, tuina therapeut en orthomoleculair therapeut.

Mijn opleidingen Klassieke Chinese Acupunctuur en Tuina heb ik voltooid aan de Academie voor Chinese Geneeskunde Qing-Bai. Tijdens de opleidingen heb ik o.a. gewerkt in het 2nd People Hospital te Qingdao in China. Daarnaast heb ik Toyohari (pijnloze) Klassieke Japanse Acupunctuur en Manaka, gestudeerd bij de ETBA. Deze laatste twee pijnloze vormen van Acupunctuur zijn zeer geschikt voor met name kinderen, sensitieve mensen en mensen met naaldangst.
Mijn specialisaties zijn o.a. kinderacupunctuur, migraine, gynaecologie, IVF- en zwangerschapsbegeleiding, pijnbestrijding, allergieën, ooracupunctuur en kruiden voor acupuncturisten

Mijn professionele achtergrond is BIG geregistreerd HBO-verpleegkundige.
Ik ben lid van de beroepsverenigingen NVA en NTV.
Tel. 06-45899130
www.acupunctuur-tcm-denhaag.nlJapanse acupunctuur

De klassieke Chinese Acupunctuur is begin vorige eeuw in Japan terechtgekomen, daar heeft de acupunctuur zich verder ontwikkeld in een aantal nieuwe stijlvormen: o.a. meridiaan therapie Toyohari en Manaka voor volwassenen en Shonishin voor kinderen.

Toyohari is een unieke en uiterst subtiele acupunctuurstijl. De essentie van Toyohari of meridiaan therapie is het in balans brengen van de energie in de meridianen(energiebanen). Als het lichaam in balans is, is het gezond en in staat gezond te blijven. Bij Toyohari wordt een zeer fijne zilveren naald heel licht tegen de huid aangehouden om de balans in uw meridianen te herstellen. Dit betekent dat de behandeling pijnloos is.EuritmietherapieGhiti Brinkman

Bewegingstherapie

Euritmietherapie brengt je uiterlijk en innerlijk in beweging. Er wordt gewerkt met de kwaliteit van klank en beweging. Elke klank heeft een gebaar en een therapeutische werking. Zo is de A bijvoorbeeld openend, de E begrenzend en de M brengt rust en harmonie.

Afhankelijk van de hulpvraag, wordt er een keuze gemaakt voor bepaalde klanken. Deze worden een periode geoefend en hebben dan een werking op het innerlijk en op de functies en processen in het menselijk lichaam.Werkzaamheid

De euritmietherapie help bij het mobiliseren van de zelfgenezende krachten.

In de mens spelen tal van op elkaar afgestemde bewegingen, processen en ritmes een rol. De afstemming kan verstoord raken, waardoor gezondheidsklachten ontstaan.

De euritmietherapie heeft een werking op het innerlijk èn op de functies en processen in het menselijk lichaam. Hierdoor wordt de afstemming geharmoniseerd en het genezingsproces bevorderd.
www.ghitibrinkman.nl