Welkom op de website van

Praktijk ValkenbospleinIn verband met aanstaande sluiting van de praktijk wegens pensionering worden geen nieuwe patiënten meer aangenomen.

Praktijk Valkenbosplein

Praktijk Valkenbosplein is een kleinschalige fysiotherapiepraktijk, gelegen op het Valkenbosplein aan de rand van de Laan van Meerdervoort. De praktijk is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Ook is er voldoende parkeergelegenheid in de buurt (overdag gratis).
Praktijkeigenaar is Josée Hendriksma, fysiotherapeut en manueel therapeut met veel ervaring.
Zo nodig kan, in de omgeving van de praktijk, ook aan huis worden behandeld. Wij vinden het belangrijk aandacht te hebben voor de individuele patiënt: ieder mens is anders, wij zoeken naar wat u nodig heeft om weer optimaal te kunnen functioneren.

In het pand werken ook Timo Vedder (psychosomatisch fysiotherapeut) en Yvonne Los (acupuncturiste). Voor informatie over hun praktijk zie www.fysiovedder.nl en www.acupunctuur-tcm-denhaag.nl.Even voorstellenJosée Hendriksma

Ik ben Josée Hendriksma, fysiotherapeut sinds 1978. In mijn werk vind ik het een uitdaging om, als mensen met klachten komen, te zoeken naar het onderliggende probleem: dat kan puur een bewegingsprobleem zijn, maar vaak ook is in ruimere zin sprake van vastlopende processen of een anderszins verstoorde dynamiek. Mijn ervaring is dat mensen zelf vaak goed weten in welke richting het probleem, en dus ook de oplossing, gezocht moet worden. Beeldvorming vanuit antroposofisch perspectief zorgt ervoor dat in de fysiotherapeutische diagnose die het vertrekpunt is van de behandeling, lichaam, ziel en geest vertegenwoordigd zijn. Zo zal ook in het behandelplan ‘heel de mens’ betrokken worden.
Bij de behandeling is het soms nuttig heel fysiek aan te grijpen en met behulp van manuele therapie gewrichtsbewegingen te helpen verbeteren. Verder gebruik ik, naast de geëigende middelen uit de reguliere fysiotherapie volgens de richtlijnen van de beroepsorganisatie, ook de ritmische massage en de antroposofische bewegingstherapie.Fysiotherapie

De fysiotherapeut is bij uitstek deskundig op het gebied van bewegen, en klachten met betrekking tot het bewegen. Dat kan gaan om pijn, bewegingsbeperking, houdingsproblemen, conditieverlies of anderszins. Eerst wordt door middel van een vraaggesprek en onderzoek het probleem in kaart gebracht (de fysiotherapeutische diagnose), daarna wordt gezamenlijk met de patiënt een behandeldoel (wat willen we bereiken) en behandelplan (hoe gaan we dat doen) opgesteld. De behandeling kan bestaan uit oefeningen, massage, tape-toepassingen, manuele therapie (het door de therapeut beter beweeglijk maken van gewrichten); ook het geven van informatie en adviezen en het begeleiden bij een oefen- of re-activeringstraject zijn werkzaamheden van de fysiotherapeut.
Bij alle facetten van de behandeling wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en activiteit van de patiënt.

www.defysiotherapeut.comManuele therapie

Deze behandelvorm wordt toegepast wanneer uit het fysiotherapeutisch onderzoek blijkt dat een of meerdere gewrichten onvoldoende bewegingsmogelijkheid hebben. Dit kan de oorzaak zijn van pijn- of stijfheidsklachten, bijvoorbeeld in de nek, de onderrug of de schouder. Manuele therapie houdt in dat de therapeut zeer gerichte, precieze bewegingen in één gewricht uitvoert (bijvoorbeeld: twee wervels ten opzichte van elkaar). Daarbij kan ook een knapje gevoeld worden (high velocity thrust). Het weten wanneer welke beweging gemaakt moet worden en het kunnen uitvoeren hiervan vereist een speciale kennis en kunde van de gewrichtsbewegingen: hiervoor heeft de fysiotherapeut dan ook een aanvullende (master-)opleiding gevolgd. Het voltrekken van deze, vaak kleine, bewegingen is ingebed in een scala aan andere maatregelen, die de voorwaarden moeten scheppen om deze verbeterde bewegingsmogelijkheid in het gewricht te laten beklijven, zodat de klacht ook werkelijk kan worden verholpen. Daarom kunnen in een behandelsessie ook andere aspecten aan bod komen, zoals bewegingen van omliggende gewrichten, massage van gespannen spieren, oefeningen om de herkregen bewegingsmogelijkheid te bestendigen, tape-toepassingen.

www.nvmt.nlAntroposofische Fysiotherapie

Vanuit de antroposofische visie op de mens en op de geneeskunde (ontwikkeld door Rudolf Steiner, 1861-1925) is gezondheid een situatie van evenwicht, waar ieder mens zelf verantwoordelijk voor is. De mens is steeds in ontwikkeling, van zijn geboorte tot aan zijn sterven, en daardoor moet steeds een nieuw evenwicht worden gezocht. Ziekte en tegenslag in het leven kunnen ook aanleiding zijn tot grotere zelfkennis en verdere ontwikkeling.

Ziekte en klachten kunnen op deze manier opgevat worden als ‘onevenwichtigheid’. Processen in het lichaam en/of de ziel zijn gestagneerd en het lukt niet om ze zelf weer in gang te zetten, of er is een verandering in procesrichting nodig. De antroposofische fysiotherapeut zoekt naar de ‘dynamiek van de evenwichtsverstoring’: in welke richting zijn processen gestagneerd, hoe kan iemand weer ‘in beweging’ komen? In het gebied van het bewegingsorganisme kan zo’n stagnerende situatie zich bijvoorbeeld uiten in rugklachten. Wat is bij deze mens de achterliggende verstoring die geleid heeft tot de rugklacht? Hierbij kunnen verschillende ‘lagen’ in de mens betrokken zijn: de fysieke laag, maar ook kan gekeken worden naar de vitaliteit, naar ziele- en geestelijke processen. Dit leidt ertoe dat niet een standaard ‘rugbehandeling’ wordt gegeven maar dat vanuit het diagnostisch beeld hoe bij deze mens de evenwichtsverhoudingen liggen, er een therapieplan wordt opgesteld dat past bij dit individuele beeld. Met behulp van middelen uit de antroposofische (en reguliere) fysiotherapie wordt dan getracht het proces weer op gang te brengen of een andere richting te helpen geven, waardoor een nieuw evenwicht gevonden wordt.

Ritmische massage is een manier van masseren die niet werkt op basis van mechanische druk of kracht, maar vanuit het in ritmische beweging brengen van het weefsel; dit werkt rechtstreeks op gestagneerde processen (bijvoorbeeld verkramping in spieren of vochtophoping bij een gewricht). Omdat altijd vanuit het geheel van de mens gewerkt wordt, zal bij ritmische massage meestal een groter gebied van het lichaam, en soms een heel ander gebied worden behandeld dan waar de klacht zich bevindt (bijvoorbeeld: bij nekklachten met veel spierspanning worden vaak de kuiten mee behandeld om het teveel aan spanning als het ware ‘af te leiden’ naar de andere kant van het lichaam).
Om een bepaald proces op gang te brengen, is het belangrijk na de massage nog 15-30 minuten na te rusten, goed toegedekt met eventueel nog extra warmte in de vorm van een bijenwaspakking of een andere warmtetoepassing. Naast verbetering in de klachten geeft de ritmische massage ook vaak een verbeterde vitaliteit en initiatiefkracht: men heeft het gevoel meer grip te hebben op het eigen lijf en het eigen leven.

De antroposofische bewegingstherapie vormt een aanvulling op de reguliere oefentherapie. Waar de oefentherapie sterk kwantitatief gericht is (zoveel kracht, zo grote bewegingsuitslag), is de antroposofische bewegingstherapie meer gericht op de manier van bewegen. Er wordt gewerkt met bewegingen die een bepaalde dynamiek hebben, passend bij de processen die bij deze patiënt weer in evenwicht gebracht moeten worden. Ritmische bewegingen spelen daarbij een rol, maar ook bewegingen die een uitvloeiend of juist een centrerend karakter hebben, of waarbij bepaalde bewegingskwaliteiten een grote rol spelen (zoals lichtheid en zwaarte, vloeiende of juist sterk geïmpulseerde bewegingen). De verhouding die de rechtopgaande mens inneemt ten opzichte van de verschillende ruimterichtingen komt tevens aan de orde. Kenmerk van deze manier van oefenen is, dat ook hier de hele mens wordt aangesproken: niet een lichaamsdeel wordt bewogen, maar de mens beweegt zich.

www.nvaf.infoKinetic control

Bij deze methode wordt met behulp van specifieke, gerichte oefeningen gewerkt aan onevenwichtigheden in het bewegen. Rug- en nekklachten hebben bij veel mensen de neiging om steeds terug te keren: Als er een acute klacht is, lukt het meestal wel om die weg te krijgen, maar na een aantal maanden komt de pijn en het ongemak terug. Uit onderzoek blijkt dat met behulp van kinetic control-oefeningen deze terugkerende episodes van pijn vaak niet meer optreden. De onderliggende oorzaak (de onevenwichtigheid en eenzijdigheid in het bewegen) wordt weggenomen.

Door onze westerse leefstijl ontstaan dit soort onevenwichtigheden gemakkelijk. Dagelijks uren stilzitten achter de computer, veel stress die zich vertaalt in verkrampingen en gewrichtsblokkades, te weinig beweging of te eenzijdige beweging: na enige tijd vertalen deze houdings- en bewegingsgewoontes zich in klachten van het bewegingsorganisme, soms op één plek, soms op meerdere plekken. Spieren die bedoeld zijn voor kracht- en snelle beweging raken vaak verkrampt, terwijl spieren die gewrichtsbewegingen moeten controleren, juist verslapt zijn.

Door middel van specifieke bewegingstesten kunnen we vaststellen waar deze onevenwichtigheden zich precies bevinden. Met behulp van heel gerichte, vaak subtiele oefeningen, kunnen kleine, diepliggende spieren als het ware gewekt worden en weer hun werk gaan doen om bewegingen beter te controleren. De verkrampte spieren worden ontspannen en er kan een betere coördinatie in het bewegen ontstaan: “kinetic control”, waardoor er een vrijere en meer gevarieerde manier van bewegen kan ontstaan.

www.comeramovementscience.co.uk/kineticcontrol-aboutPraktische informatie en tarieven

Registratie, contracten en vergoedingen

Josée Hendriksma is geregistreerd in het BIG-register en in het Kwaliteitsregister (KRF NL) van de beroepsorganisatie KNGF als algemeen fysiotherapeut en als manueel therapeut. Tevens is zij geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten (NVAF) en geregistreerd als Kinetic Control-therapeut.

In 2023 heeft de praktijk niet met alle verzekeraars contracten afgesloten.
Wanneer wij met uw verzekeraar GEEN contract hebben, ontvangt en betaalt u zelf de rekening. U kunt die indienen bij uw verzekeraar, die deze, volgens uw polisvoorwaarden, (deels) kan vergoeden.
Wanneer de praktijk met uw verzekeraar WEL een contract heeft, dienen wij de declaratie rechtstreeks in bij uw verzekeraar en krijgt u het aantal behandelingen waar u vanuit uw polis recht op hebt, volledig vergoed.

In 2023 hebben wij contracten met:
CZ, Nationale Nederlanden, OHRA
DSW, In Twente,
SZVK
Stad Holland
Ditzo: ASR
De Amersfoortse
VGZ, Bewuzt, MVJP, Zekur, Univé, IZA, IZZ, UMC, Zorgzaam

U kunt zowel direct als met een verwijzing van de huisarts of specialist bij ons terecht.

Afzeggen van afspraken: Afspraken die minstens 24 uur van tevoren worden afgezegd worden niet in rekening gebracht.

Tarieven Praktijk Valkenbosplein 2023

Zitting fysiotherapie€ 38,00
Zitting manuele therapie€ 50,00
Toeslag behandeling aan huis€ 16,00
Toeslag behandeling in instelling€ 8,00
Screening€ 15,00
Intake en onderzoek na screening€ 40,00
Screening en intake en onderzoek€ 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 53,00
Fysiotherapeutisch consult€ 65,00
Telefonisch consult€ 35,00
Niet nagekomen / te laat afgezegde afspraak€ 28,00
Eenvoudig, kort rapport€ 38,00
Complex, uitgebreid rapport€ 76,00


Bij gecontracteerde verzekeraars: tarieven volgens contract.

Contact

Praktijk Valkenbosplein
Valkenbosplein 15
2563 CB Den Haag
070 - 345 70 20
info@fysio-valkenbosplein.nl

KvK 51761831

Voor het maken van een afspraak kunt u het praktijknummer bellen.
Bij afwezigheid, of wanneer de medewerkers niet gestoord kunnen worden, wordt u verbonden met het antwoordapparaat; wanneer u een boodschap inspreekt, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt ook een e-mail sturen, of een sms-bericht naar het mobiele nummer van de therapeut waar u in behandeling bent.Openingstijden

De praktijk is geopend:

Maandag08.00 - 17.00 uur
Dinsdag08.00 - 17.00 uur
Woensdaggesloten
Donderdag08.00 - 17.00 uur
Vrijdag08.00 - 17.00 uur


Bereikbaarheid

De praktijk is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer (bus 21 en randstadrail 3) en met de auto (gratis parkeren tot 18.00 uur).

Klachten

Praktijk Valkenbosplein doet er alles aan om u naar tevredenheid te behandelen.
Toch kan het zijn dat u ontevreden bent over de behandeling, de bejegening of de facturering.
Wanneer zo’n situatie zich voordoet, stellen wij het op prijs wanneer u ons dit vertelt, mondeling dan wel schriftelijk. Hopelijk kunnen we hier dan direct een oplossing voor vinden. Uw op- en aanmerkingen zijn voor ons mogelijkheden om de behandeling en de praktijkvoering te verbeteren.
Als u desondanks een klacht wilt indienen, kan dit via de Klachtenregeling van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie, waar Praktijk Valkenbosplein bij is aangesloten.
Via onderstaande link vind u hierover alle informatie.

https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit

Privacy

Praktijk Valkenbosplein hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben een Privacy policy opgesteld, waarin wij heldere en transparante informatie willen geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Privacy policy